Travel

زندان ناریخی هوآ لو در شهر هانوی ویتنام

هانوی هیلتون که در جاده ای غیر از جاده در بخش فرانسوی هانوی قرار دارد که شما حتما به در برنامه تور ویتنام قرارش بدهید. این یادآور گذشته خونین ویتنام است و به دو دوره کلیدی تاریخ کشور نگاهی اجمالی می بخشد. این تصادفی بود که من در سراسر زندان Hoa Lo لگد زدم. در… Continue reading زندان ناریخی هوآ لو در شهر هانوی ویتنام

Advertisements